Měna:  
Jazyk:  ČeštinaEnglish

Reklamační řád

Reklamační řád

Společnosti Sprcha.net, s.r.o., P.O.Box 16, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO: 28734173, DIČ: CZ28734173 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29386

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedilnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Sprcha.net, s.r.o. a popisuje postup, jak postupovat při reklamaci zboží zakoupeného na e-shopu www.sprcha.net.

Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Sprcha.net, s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými údaji potřebnými pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství)

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

II. Délka záruky

Na výrobky nabízené na www.sprcha.net jsou poskytovány záruční podmínky stanovené Obchodním a Občanským zákoníkem. Záruky na jednotlivé typy výrobků jsou uvedeny v záručních listech, není-li v záručním listě uvedeno jinak, je na výrobek poskytnuta zákonná záruční doba 24 měsíců.

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Sprcha.net za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Sprcha.net v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

III. Záruční podmínky

1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@sprcha.net, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává tím však společnosti Sprcha.net, s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození a je nutné je zaslat na adresu:

Sprcha.net, s.r.o. , P.O.Box 16, 466 05 Jablonec nad Nisou

Balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

4. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, nevhodným ošetřováním a běžným opotřebením, dále mechanickým poškozením, poškozením živly nebo vyšší mocí.

6. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

7. Sprcha.net má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. Vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady Sprcha.net vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace bude zboží automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 20.6.2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Váš nákupní košík je prázdný.

I002-Přísavný držák

I002-Přísavný držák
309,- Kč  72,- Kč  s DPH
Ušetříte: 77% z ceny
Jazyk
Čeština  English  
Kdo je online?
Právě zde jsou 2 návštěvníci online.